پزشکی

ارتباط افزایش وزن با مرض قند و فشار خون

ارتباط افزایش وزن با مرض قند و فشار خون

اضافه وزن یا کاهش وزن در دوران حاملگی چه تاثیراتی روی جنین میگذارد و مادران باردار در این زمینه چه